Statut

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

ARTYKUŁ 1

§ 1.1. Stowarzyszenie Rodziców i Osób Niepełnosprawnych „Wsparcie” zwane dalej Stowarzyszeniem jest organizacją pozarządową i samopomocową.

2. Stowarzyszenie reprezentuje interesy, działa na rzecz oraz wypowiada się w imieniu osób niepełnosprawnych w Polsce, ich rodzin oraz opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych.

 

§2. Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym, w szczególności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego Statutu.

 

§3. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia mogą być KOŁA tworzone w trybie określonym w ROZDZIALE V niniejszego Statutu.

 

§4. KOŁA pozostają w strukturach Stowarzyszenia jako jego terenowe jednostki organizacyjne, są podporządkowane władzom Stowarzyszenia, o których mowa w ROZDZIALE IV niniejszego statutu oraz realizują cele Stowarzyszenia w formach i za pomocą instrumentów działania przewidzianych w niniejszym Statucie.

 

§5.1. Stowarzyszenie używa znaku w kształcie różowego serca z wyciętym czarnym czworobokiem z symbolem osoby niepełnosprawnej na wózku oraz napisem Wsparcie.

 

2. Dodatkowo Stowarzyszenie może używać skrótu SRON „Wsparcie”.

 

ARTYKUŁ 2

 

§1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest obszar całej Ziemi.

 

§2. Siedzibą organów Stowarzyszenia, o którym mowa w art. 11 jest miasto Czechowice Dziedzice.

 

§3. Stowarzyszenie może współpracować oraz być członkiem tak krajowych jak i zagranicznych stowarzyszeń o celach działalności zbliżonych do celów Stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 3

 

§1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

 

§2. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudnić pracowników w tym także członków Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

ARTYKUŁ 4

 

Celem Stowarzyszenia jest między innymi działanie na rzecz; wyrównania szans osób niepełnosprawnych, poszanowania ich praw, ułatwiania adaptacji do życia w społeczeństwie, pomoc w aktywnym udziale w życiu społecznym, wspieranie rodzin osób niepełnosprawnych.

 

ARTYKUŁ 5

 

Cele o których mowa w art.4 Stowarzyszenie realizuje przez:

§1. Inicjowanie oraz występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych o tworzenie uregulowań; gwarantujących lepszą ochronę praw osób niepełnosprawnych, umożliwiających pełniejsze zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie leczenia i rehabilitacji, edukacji, pracy zawodowej, mieszkalnictwa, opieki, kultury, rekreacji, integracji ze środowiskiem naturalnym, zabezpieczenia socjalnego oraz ochrony prawnej.

 

§2. . Inicjowanie oraz występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych o tworzenie uregulowań w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

§3. . Inicjowanie oraz występowanie z wnioskami do władz państwowych i samorządowych o tworzenie uregulowań zapewniających dzieciom oraz niepełnosprawnym osobom pełnoletnim przebywających w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia, integracji ze środowiskiem otwartym, ochronę ich praw.

 

§4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków dla samodecydowania we własnych sprawach.

 

§5. Udzielanie wsparcia niepełnosprawnym członkom Stowarzyszenia poprzez bezpłatne doradztwo, asystowanie i opiekę prawną.

 

§6. Tworzenie warunków dla włączania osób niepełnosprawnych zarówno indywidualnie jaki i grup osób niepełnosprawnych w tok normalnego życia, korzystania z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego udzielając w razie potrzeby wsparcia w szczególności poprzez specjalistyczną pomoc, doradztwo i asystę.

 

§7. Prowadzenie na zlecenie w szczególności organów władz państwowych i samorządowych, jak również ze środków własnych różnorodnych usług między innymi w formie placówek i zespołów rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno- rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu osób niepełnosprawnych, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach oparcia społecznego.

 

§8. Prowadzenie dla osób niepełnosprawnych, które osiągnęły pełnoletność form mieszkalnictwa i zatrudnienia chronionego oraz wspomagania zatrudnienia tych osób na rynku pracy.

 

 

§9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych w szczególności przez:

 1. tworzenie grup samopomocowych,
 2. tworzenie grup wsparcia,
 3. tworzenie placówek czasowego pobytu,
 4. świadczenie usług domowych,
 5. doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej.

§10. Prowadzenie na zlecenie w szczególności organów władz państwowych i samorządowych jak również ze środków własnych nowatorskich i eksperymentalnych form służących realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§11. Określenie zasad etycznych obowiązujących członków i pracowników Stowarzyszenia oraz nadzór nad przestrzeganiem tychże zasad.

 

§12. Działalność informacyjną na rzecz członków i pracowników Stowarzyszenia.

 

§13. Zachęcanie osób spoza Stowarzyszenia do działania na rzecz osób niepełnosprawnych w charakterze wolontariuszy oraz stwarzania warunków ułatwiających im podejmowanie tych działań.

 

§14. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, Kościołem Katolickim oraz innymi zarejestrowanymi związkami wyznaniowymi, osobami fizycznymi, osobami prawnymi jak też jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej dla realizacji celów Stowarzyszenia, o których mowa w art.4.

 

§15. Inspirowanie badań naukowych na rzecz osób niepełnosprawnych, współuczestniczenie w tych badaniach oraz działanie w celu praktycznego zastosowania wyników tych badań.

 

§16. Prowadzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej rodziców osób niepełnosprawnych oraz innych osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

§17. Działalność wydawniczą.

 

§18. Działalność informacyjną oraz popularyzatorską.

 

§19. Współpracę międzynarodową.

 

§20. Gromadzenie funduszy na statutowe cele Stowarzyszenia.

 

§21. Prowadzenie działalności gospodarczej.

 

§22. Inną działalność na rzecz realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

ARTYKUŁ 6

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

 

ARTYKUŁ 7

 

§1. Członkami zwyczajnymi mogą zostać rodzice osób niepełnosprawnych, osoby z niepełnosprawnością, członkowie rodzin osób niepełnosprawnych oraz osób z niepełnosprawnością, opiekunowie prawni tych osób, oraz inne osoby.

 

§2. Tytuł członka zwyczajnego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji przez kandydata i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

 

§3. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:

 1. wybierania i być wybieranym do organów Stowarzyszenia,
 2. zgłaszania wniosków w sprawie działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystania z niezbędnych form pomocy udzielanych osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom przez Stowarzyszenie.

 

§4. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma obowiązek:

 1. aktywnie i lojalnie uczestniczyć w pracy Stowarzyszenia,
 2. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia zgodnych ze Statutem i porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. dokonywać regularnie wpłat składek członkowskich.

 

§5. Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w razie:

 1. zgonu członka,
 2. dobrowolnej rezygnacji członka złożonej w formie pisemnej Zarządowi Stowarzyszenia lub Koła.

 

§6. Utrata członkostwa zwyczajnego może nastąpić w razie:

 1. nieuiszczenia składek członkowskich za okres jednego roku mimo pisemnego wezwania przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. w przypadku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia lub jego członków.

 

§7. Uchwałę, o której mowa w art. 7 §6 podejmuje po uprzednim złożeniu wyjaśnień przez osobę, o której mowa w art. 7 §6 Zarząd Stowarzyszenia większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

§8. O zamiarze podjęcia uchwały, o której mowa w art.7§7 Zarząd Stowarzyszenia informuje Komisję Rewizyjną.

 

§9. Komisja Rewizyjna może złożyć w ciągu 5 dni uzasadnione zastrzeżenia.

 

§10. Decyzji Zarządu Stowarzyszenia, o której mowa w art.7§7 jest ostateczna.

 

ARTYKUŁ 8

 

§1. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, wspierające materialnie działalność statutową Stowarzyszenia.

 

§2. Na pisemną prośbę członek wspierający może otrzymać w sprawozdaniu rocznym informację o sposobie wykorzystania środków przez niego przekazanych.

 

ARTYKUŁ 9

 

§1. Członkami honorowymi mogą zostać osoby, które mają szczególne zasługi dla Stowarzyszenia lub wykazały się wybitnymi osiągnięciami w pracy na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

§2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.

 

§3. Członkowie honorowi zwolnieni są od obowiązku płacenia składek członkowskich. Mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem czynnego prawa wyborczego. Mają obowiązek postępowania zgodnie ze Statutem i postanowieniami organów Stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 10

 

§1. Za wybitne zasługi dla realizacji celów Stowarzyszenia ustanawia się w szczególności następujące wyróżnienia i odznaczenia:

– dyplom honorowy,

– odznakę,

– medal za zasługi.

 

§2. Tryb nadawania oraz wzory poszczególnych wyróżnień i odznaczeń precyzuje Regulamin nadawania odznaczeń i wyróżnień uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANY STOWARZYSZENIA

 

ARTYKUŁ 11

 

Organami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

 

 

 

ARTYKUŁ 12

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

§1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i zwoływane jest w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.

 

§2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, a także członkowie honorowi Stowarzyszenia na zaproszenie członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 13

 

§1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy m.in.:

 1. ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej pobierania i podziału,
 3. wybór członków Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,
 4. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia,
 5. podejmowania uchwał oraz wyrażanie opinii w sprawach szczególnej wagi związanych z materią objętą zakresem działania Stowarzyszenia,
 6. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 7. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu mienia Stowarzyszenia na cel określony w art. 31.

 

§2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków w sprawach określonych w art. 13§1 pkt 1-4 zapadają zwykłą większością głosów, w sprawach określonych w art. 13§1 pkt 5-7 uchwały zapadają jeżeli za będzie głosowało 2/3 członków Walnego Zgromadzenia Członków.

 

ARTYKUŁ 14

 

§1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia co najmniej raz w roku najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego.

 

§2. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków oraz o proponowanym porządku obrad Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym Zgromadzeniem.

 

§3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków jest zwoływane z podaniem powodu jego zwołania:

 1. na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia przyjętej zwykłą większością głosów,
 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 

§4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania umotywowanego wniosku lub podjęcia uchwały. W razie braku określenia powodu zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków Zarząd wzywa do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

 

§5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane, chyba że obecne jest 2/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia i nikt nie zgłosi sprzeciwu.

 

§6. Do zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenie Członków stosuje się odpowiednio art.14§2.

 

ARTYKUŁ 15

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

§1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej 6 osób. W Zarządzie rodzice osób niepełnosprawnych stanowią minimum 2/3 składu osobowego.

 

§2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia wynosi 4 lata, przy czym pełni obowiązki do czasu zebrania się pierwszego posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia wybranego na nową kadencję.

 

§3. Pierwsze posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia zbiera się w terminie 7 dni od podjęcia uchwały o wyborze członków.

 

§4.1. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia wybierani są:

– prezes Zarządu Stowarzyszenia,

– zastępca prezesa,

– sekretarz,

– skarbnik

2. Warunkiem ważności wyboru osób o których mowa w punkcie poprzednim jest obecność co najmniej 2/3 składu osobowego.

3. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba, której udziałem stało się doświadczenie rodzicielstwa osoby niepełnosprawnej.

 

§5. Zarząd Stowarzyszenia pracuje społecznie.

 

ARTYKUŁ 16

 

§1. Kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. zarządzanie działalnością Stowarzyszenia oraz gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 3. uchwalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania,
 4. wykonanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. zwoływanie  Walnego Zgromadzenia Członków,
 6. opracowywanie i uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,
 7. udzielanie pełnomocnictw dla zawierania umów w imieniu Stowarzyszenia,
 8. wykonywanie czynności pracodawcy, ustalanie warunków pracy i płacy dla pracowników zatrudnionych w strukturach Stowarzyszenia,
 9. uchylania oraz zawieszanie uchwał Kół Stowarzyszenia, jeżeli są sprzeczne z uchwałami organów Stowarzyszenia, statutem lub przepisami prawa,

10.  wykonywanie uprawnień pracodawcy,

11.  inne działania nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.

 

§2. Tryb pracy Zarządu Stowarzyszenia określa regulamin przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§3.1. Udzielanie pełnomocnictw, podpisywanie umów oraz składanie innych oświadczeń dokonuje Prezes Zarządu Stowarzyszenia lub zastępca prezesa wraz z innym członkiem Zarządu Stowarzyszenia

2. Dokumenty dotyczące zobowiązań finansowych oraz powodujące zmianę składników majątkowych Stowarzyszenia podpisuje dodatkowo skarbnik.

 

§4. Zebrania Zarządu Stowarzyszenia zwoływane są przez prezesa Zarządu lub jego zastępcę w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

 

§5. Raz do roku odbywa się zebranie Zarządu Stowarzyszenia z udziałem przewodniczących Zarządów Kół.

 

§6. Zarząd powołuje biuro w celu:

 1. bezpośredniej obsługi zadań statutowych realizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia,
 2. obsługi zarządzania Stowarzyszeniem,
 3. niezbędnej obsługi zadań zleconych Stowarzyszeniu we wszystkich jego strukturach,
 4. pomocy merytorycznej Kołom,
 5. obsługi finansowej działalności Stowarzyszenia.

 

§7. Biuro Zarządu Stowarzyszenia działa na podstawie regulaminu nadanego przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

§8. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej ½ członków. W razie równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu Stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 17

 

§1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza wybieranych ze swojego grona przez Komisję Rewizyjną.

 

§2. Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 4 lat z tym że pełni swe funkcje do czasu wybrania członków na nową kadencję.

 

§3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

– być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku

pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

– być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

– otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrotu uzasadnionych

kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art.8 pkt.8 ustawy

z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami

prawnymi (Dz. U. Nr26, poz306, z 2001r.Nr85, poz. 391 i Nr60, poz. 535);

 

§4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w zebraniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§5. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. przedstawiania Zarządowi Stowarzyszenia uwag i wniosków wynikających z oceny działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 3. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swojej działalności oraz zgłaszanie wniosków o udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 4. inne czynności przewidziane w Statucie lub zlecone przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§6. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu uchwalonego przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej zwykłą większością głosów. Projekt regulaminu Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zgromadzeniu Członków celem zaopiniowania. Walne Zgromadzenie Członków może złożyć propozycje zmian w terminie 7 dni od przedłożenia projektu.

 

§7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby co najmniej raz w roku.

 

§8. Komisja Rewizyjna w czasie trwania kadencji może dobierać w miejsce ustępujących członków nowych członków jednak liczba dobranych osób nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Komisji Rewizyjnej pochodzących z wyboru. Wybór nowego członka wymaga zaakceptowania przez Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów.

 

ROZDZIAŁ V

 

KOŁA-ODDZIAŁY TERENOWE STOWARZYSZENIA

 

ARTYKUŁ 18

 

§1. W Stowarzyszeniu mogą działać Koła terenowe.

 

§2. Do powołania Koła wymagana jest liczba co najmniej 10 członków zwyczajnych wyrażających chęć powołania Koła, z tym, że rodzice osób niepełnosprawnych powinni stanowić 2/3 składu zakładujących.

 

§3. Uchwałę o powołaniu Koła podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwykłą większością głosów.

 

§4. Podstawą podjęcia decyzji przez Walne Zgromadzenie Członków jest protokół zebrania założycielskiego podpisany przez wymaganą liczbę osób wyrażających chęć założenia Koła.

 

§5. Koła działają zgodnie z niniejszym Statutem, Regulaminem uchwalonym przez Zarząd Stowarzyszenia oraz postanowieniami Walnego Zgromadzenia Członków i Zarządu Stowarzyszenia.

 

ARTYKUŁ 19

 

Organami Koła są:

 1. Walne Zebranie Członków Koła
 2. Zarząd Koła
 3. Komisja Rewizyjna Koła

 

ARTYKUŁ 20

 

§1. Walne Zebranie Członków Koła może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 

§2. Do kompetencji Walnego Zebranie Członków Koła należy:

 1. uchwalanie kierunków działania Koła,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła,
 3. udzielanie absolutorium Zarządowi Koła,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną Koła, członków Koła,
 5. wybór członków Zarządu Koła i Komisji Rewizyjnej Koła w głosowaniu tajnym, chyba że Walne Zebranie Członków Koła zadecyduje inaczej.

§3. Walne Zebranie Członków Koła o charakterze sprawozdawczo- wyborczym zwoływane jest przez Zarząd Koła raz na cztery lata, sprawozdawcze raz na rok, do końca I kwartału roku następnego.

 

§4. O terminie Walnego Zebrania Członków Koła Zarząd Koła zawiadamia członków Koła na co najmniej 14 dni przed zebraniem.

 

§. Uchwały w sprawach, o których mowa w art.20 §2 pkt1,2,4 zapadają zwykłą większością głosów członków Koła. W sprawach, o których mowa w art.20 §2 pkt3,5 wymagana jest bezwzględna większość głosów w obecności 2/3 składu Walnego Zebrania Członków Koła.

 

ARTKUŁ 21

 

§1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane z podaniem celu na:

 1. podstawie uchwały Zarządu Koła,
 2. wniosek Komisji Rewizyjnej Koła,
 3. żądane 1/3 ogólnej liczby członków Koła,
 4. wniosek Zarządu Koła, w przypadku zmniejszenia się jego stanu osobowego poniżej 2/3 ilości członków pochodzących z wyboru,
 5. żądanie Zarządu Stowarzyszenia.

 

§2. Do Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła stosuje się odpowiednio art.14§5 oraz art.20§4.

 

ARTYKUŁ 22

 

§1. Kadencja Zarządu Koła trwa 4 lata, art.15§2 stosuje się odpowiednio.

 

§2. Zarząd Koła składa się z 3-15 członków.

 

§3. Zarząd Koła wybiera spośród swoich członków przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. W razie konieczności członkowie Zarządu Koła mogą wybrać dodatkowo wiceprzewodniczących. Wybór na stanowisko następuje zwykłą większością głosów.

 

§4. 2/3 składu członków Zarządu Koła stanowią rodzice osób upośledzonych.

 

§5. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Zarządu Koła, Zarządowi przysługuje prawo uzupełnienia składu, jednak nie więcej jak 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Kandydatury wymagają zatwierdzania Walnego Zebrania Członków Koła zwykłą większością głosów.

 

ARTYKUŁ 23

 

§1. Do kompetencji Zarządu Koła należy:

 1. kierowanie i zarządzanie pracą Koła niezbędną dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Koła i Zarządu Stowarzyszenia,
 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Koła oraz wykonywanie w związku z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
 5. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Koła i ustalanie porządku obrad,
 6. ustalanie rocznego budżetu Koła oraz przestrzeganie dyscypliny finansowej,
 7. przedkładanie do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu Członków rocznych sprawozdań i bilansów,
 8. tworzenie placówek, sekcji, zespołów i innych form służących realizacji celów statutowych oraz w razie potrzeby uchwalanie przedmiotu, zakresu i regulaminu ich działalności,
 9. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Koła i jego jednostek,

10.  składanie Zarządowi Stowarzyszenia umotywowanych wniosków o przyjęcie do grona członków Stowarzyszenia,

11.  oświadczenia woli oraz wiedzy w imieniu Koła składa przewodniczący lub wiceprzewodniczący Zarządu Koła wraz ze skarbnikiem lub sekretarzem,

12.  powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, przetargowych, odbioru robót oraz innych,

13.  rozpatrywanie skarg i zażaleń,

14.  wykonywanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnych Koła a także kontroli zewnętrznej,

15.  podejmowanie innych zadań zmierzających do realizowania celów Stowarzyszenia,

16.  wykonywanie uprawnień pracodawcy.

 

§2. Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 2 miesiące.

 

ARTYKUŁ 24

 

§1. Komisja Rewizyjna Koła jest organem kontroli Koła i składa się z 3-5 członków, w tym z przewodniczącego i sekretarza.

 

§2. Komisja kontroluje całokształt działalności Koła, składa sprawozdanie na Walnym Zebraniu Członków Koła i zgłasza wniosek w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.

 

§3. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej Koła określa regulamin opracowany przez Komisję Rewizyjną.

 

§4. W przypadku zmniejszenia się w trakcie kadencji liczby członków Komisji Rewizyjnej Koła art.17§8 stosuje się odpowiednio.

 

ROZDZIAŁ VI

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 

ARTYKUŁ 25

 

§1. Majątek fundusze Stowarzyszenia stanowią:

 1. nieruchomości,
 2. ruchomości,
 3. fundusze,
 4. wartości niematerialne i prawne.

 

§2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. składki członkowskie,
 2. wpływy ze zbiórek,
 3. darowizny,
 4. dotacje oraz subwencje,
 5. przychody uzyskane ze świadczenia usług,
 6. przychody z własnej działalności gospodarczej,
 7. inne wpływy.

 

§3. Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

 

§4. Zbycie lub obciążenie majątku nieruchomego każdej jednostki organizacyjnej wymaga zgody Zarządu Stowarzyszenia.

 

§5. Zabrania się:

– udzielania  pożyczek  lub  zabezpieczenia  zobowiązań  majątkiem  organizacji  w

stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi

pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do

drugiego  stopnia  albo  są  związani  z  tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

zwanych dalej „osobami bliskimi”,

– przekazywania jejStatut majątku na rzecz innych ich członków, członków organów lub

pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności jeżeli przekazanie to następuję bezpłatnie lub na preferencyjnych

warunkach,

– wykorzystania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników

oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że

to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji,

– zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których

uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich

osób bliskich.

 

ARTYKUŁ 26

 

W razie podjęcia przez Walne Zgromadzenie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, majątek który nie podlega zwrotowi uprawnionym podmiotom musi być przeznaczony na rzecz osób prawnych realizujących cele statutowe Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.